GAZEL

Tüm Şiirler


Celîs-i halvetim, varım, habîbim mâh-ı tâbânım
Enîsim, mahremim, varım, güzeller şâhı sultânım


Pâdişâh-ı 'aşkam-u dil defter-u dîvân bana
Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana.


Bilmedim ahvâlimi gerçi ne hâl üstündedir
Şol kadar bildim nefs ile cidâl üstündedir


Allah Allah diyelim sancak-ı şâhî çekelim
Yürüyüp her yaneden şarka sipâhî çekelim