Çelebi̇-zade İ̇smai̇l Asım Efendi̇

01-01-1685 - 01-01-1760

  • Naat-çelebi-zade İ̇̇smail Asım

Ey sârban zimâmı çek semt-i kûy-i yâre

Vîrâne dilde zîrâ yer kalmadı karâre

Bîm-i zalâm-ı şebden olma sakın inankeş

Âh-ı şerâre-bârm hâcet komaz nehâre

Âzürde-pây olursa cemmâzen eyleyim ferş

Dibâce-i cebinim şevkile rehgüzâre

Ey sârban-ı müşfik hiç olmadın mı âşık

Aheste rûluk etme rahmeyleyip bu zâre

Ben derdmend-i aşkım bir yerde kılmam ârâm

Tâ vâsıl olmayınca serhadd-i kûy-i yâre

01 kûy-i cennet-âsâ kim farz-ı âyin oldu

Çekmen gubâr-ı râhm her çeşm-i eşkbâre

Ol kûy-i canfezâ kim ehl-i nazar değişmez

Bir senk-rîzesini bin dürr-i şâhvâre

Ol kûy-i arş-rütbet kim hâk-i ıtrınâkin

Mâlişgeh eylemiş Hak pîşâni-i kibâre

Dârüssekîne ya’nî şehr-i Medine k-oldur

İzz ü şerefle me’vâ şâh-ı kerem şiâre

Sultân-ı mülk-i sermed mahbûb-i Hak Muhammed

Kim kulluğu şereftir şâhân-ı tâcidâre

Âyine-i cemâl-i perverdigâr-ı âlem

K-oldur temâm mazhar esmâ-i girdigâre

Deryâdürür veliykin bahr-i muhît-i rahmet

Olmaz kemâline hiç pâyan yahud kenâre

Şâhinşeh-i rüsül kim etse eğer irâde

Gerdûn olurdu gerdân tâ hâşr bir karâre

Vaz’-ı kadem zemine câiz mi olur idi

Bir kez eğer düşeydi zilli o hâksâre

Yerden göğe bakılsa mu’ciz değil mi kılmak

Bir parmak ile mâhı ayva gibi dü-pâre

Nûr oldu pertev-efşân serpençe-i mihirden

Âb-ı revan değildir destinden âşikâre

Taş başına anın kim olmaya hâk-i pâyı

Tasdik ederken anı destine seng-i hâre

Uymaz kemâl-i pâki güftâr-ı ehl-i nazma

Benzer mi âb-ı hayvan şu âb-ı bed-güvâre

Mi’râcının o şâhın teh pâyesidir eflâk

Yol yoktur andan artık akl-ı hikem medâre

 

Ey cümle âlemine mahz-ı atâsı Hakkın

Senden olur olursa Âsim fakire çâre

Cümle usât-ı ümmet olmaz onunla hemsenk

Sıdk-ı kelâmı olur mizanda âşikâre

Cürmünden olunursa ağaz-ı pürsiş anın

Değmez suâle nevbet gayrı günâhkâre

Etmezse Hak inâyet ya Hazretin şefâat

Düşmez ümîd-i cennet öyle tebâhkâre

Her neyse de dahîlek etmen halâs çünkim

Ey şehriyâr-i kevneyn âyindir kibâre

Ol kemterin dahîl-i rav-zan ümîd eder kim

Sâyende haşr olup da yanmaya tâb-ı nâre

Çelebi-zade İsmail Asım

Yeni Eklenen Şairler

Sultan Abdülaziz

1 Şubat 1830 , Pazartesi


Yıldırım Beyazit

10 Mayıs 1354 , Cuma


III.SELİM

24 Aralık 1761 , Perşembe


II. Mahmut

20 Temmuz 1785 , Çarşamba


Yavuz Sultan Seli̇m

10 Kasım 1470 , Perşembe


Hod'lu Noksani

1 Ocak 1922 , Pazar


Necati Bey

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Behiştî

30 Kasım -0001 , Pazartesi


İbrahim Nasrallah

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Uğur Işılak

15 Kasım 1971 , Pazartesi


Neşet Ertaş

1 Ocak 1938 , Cumartesi


Necmetti̇n Hali̇l Onan

1 Ocak 1902 , Çarşamba


Arif Ay

30 Kasım -0001 , Pazartesi


Cahit Koytak

29 Ocak 1949 , Cumartesi


Atilla ilhan

15 Haziran 1925 , Pazartesi


Yeni Eklenen Şiirler

Böyle Değildi İ̇nsan

26 Şubat 2024 , Pazartesi - 21:46:23


1914…dilimde Hece

26 Şubat 2024 , Pazartesi - 19:52:57


Vefasız

25 Şubat 2024 , Pazar - 22:43:10


Bedir Gazvesi

25 Şubat 2024 , Pazar - 21:38:22


Unutursun

19 Şubat 2024 , Pazartesi - 14:55:36


Anadolu / Mt

19 Şubat 2024 , Pazartesi - 13:21:06


Hayvanlar Davacı Olmuş İnsandan

15 Şubat 2024 , Perşembe - 17:06:31


Hüzünlenirim

11 Şubat 2024 , Pazar - 18:19:00


Dert Etme Dünya

1 Şubat 2024 , Perşembe - 18:33:55


Nefes Arasıdır Koskoca Ömür

30 Ocak 2024 , Salı - 12:44:02


Ömür Dediğin

29 Ocak 2024 , Pazartesi - 23:33:49


Köprünün Dilinden ...

22 Ocak 2024 , Pazartesi - 23:26:45


Şi̇i̇rler

20 Ocak 2024 , Cumartesi - 18:18:19


Şair Nerede

20 Ocak 2024 , Cumartesi - 18:05:15


Kerbela’ya Ağıt

19 Ocak 2024 , Cuma - 21:00:22